ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน สพป.ศก.1 ให้ยืนยันตนเองก่อนพิมพ์ (เฉพาะอำเภอที่ รร.สังกัด)
การพิมพ์ให้ใช้โปรแกรม PDF Reader และให้ผู้บริหาร/จนท.การเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง

เดือนปี ที่ให้บริการ ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สถิติการเข้าระบบ แยกรายหน่วยอำเภอ
อำเภอจำนวนครั้ง
กันทรารมย์19,503
เมืองฯ11,641
น้ำเกลี้ยง10,766
โนนคูณ9,077
พยุห์5,868
สพป.ศก.11,404
วังหิน9,827
ยางชุมน้อย5,307
รวม73,393